Dom pokojnej staroby

Nový domov pre Vašich blízkych

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje sociálne služby pre seniorov, chorých a občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby prostredníctvom  Domu pokojnej staroby v Cíferi. K našim klientom sa snažíme pristupovať ľudsky, s láskou, úctou a pokorou.

Dom pokojnej staroby je zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom s celkovou kapacitou 39 klientov. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni s dôrazom  na  uplatnenie ľudského  prístupu založenom na kresťanských hodnotách, čo najviac vystihuje časť z modlitby opatrovateľa/ky „Daj, aby moje pery boli čisté od zraňujúcich slov, daj mi jasné oči, ktoré vidia dobro iných, daj mi jemné ruky, dobrotivé srdce a trpezlivú dušu, aby sa tvojou milosťou zmierňovali bolesti, liečili choré telá, posilňovali mysle, aby znova rástla chuť do života…“

Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít, ktorú naši klienti radi využívajú alebo prostredníctvom sociálnych a pracovných terapií zaspomínať si na svoj produktívny vek v sprievode hudobnej produkcie alebo iného spôsobu kultúrneho vyžitia.

Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého klienta je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia si spoločne pripomíname napr. životné jubileá, tradičné a kresťanské sviatky. Ako sa vraví je lepšie 1 krát vidieť ako 100 krát počuť, resp. čítať, preto ponúkame malú „prehliadku“ života našich seniorov.

Galéria

O nás

Trnavská arcidiecézna charita poskytuje sociálne služby pre seniorov, chorých a občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v Dome pokojnej staroby Cífer.

Dom pokojnej staroby je zariadenie, ktoré ponúka dva druhy sociálnych služieb:
Zariadenie pre seniorov s kapacitou 12 osôb – postup pre umiestnenie do ZPS tu
Domov sociálnych služieb s kapacitou 27 osôb – postup pre umiestnenie do DSS tu

Súčasťou zariadenia je aj oddychová zóna s okrasným parkom, spoločenská miestnosť s možnosťou sledovania TV, knižnica a kaplnka.

Ponuka služieb v dome pokojnej staroby

Základné služby

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Zaopatrenie
 • Sociálne poradenstvo
 • Rehabilitačná činnosť

Doplnkové služby

 • Duchovné služby
 • Používanie rádií a TV prijímačov
 • Využívanie wi-fi signálu poskytovateľa
 • Pomoc pri uplatňovaní práv
 • Kanisterapia
 • Muzikoterapia
 • Arteterapia
 • Felinoterapia
 • Rozvoz stravy v rámci obce

Iné činnosti pre klientov

 • Osobné dodanie predpísaných liekov a zdravotných pomôcok
 • Drobné nákupy v obci i mimo obce
 • Nevyhnutné ošatenie a obuv
 • Chemické čistenie odevov
 • Denné bohoslužby
 • Kopírovanie a skenovanie písomností

Naše zásady

 • Služby a zdravotnú starostlivosť poskytovať na profesionálnej úrovni
 • Uplatňovať ľudský prístup založený na kresťanských hodnotách
 • Vytvoriť pre našich klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia

Niečo viac

Nástup každého nového klienta  je sprevádzaný asistenciou sociálnej pracovníčky, ktorá napomáha s jeho adaptáciou. Zdravotná starostlivosť o klienta je zabezpečovaná službou zdravotných sestier a opatrovateliek v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke.

Postup v prípade záujmu o umiestnenie v Dome pokojnej staroby Cífer

Záujemca o umiestnenie, rodinný príslušník alebo zákonný zástupca 

1. Požiada o umiestnenie v
DSS – žiadateľ požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Úrad Trnavského samosprávneho kraja, prípadne iný samosprávny kraj, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt
alebo
ZPS – žiadateľ požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obec, v ktorej má žiadateľ o službu trvalý pobyt.

2. Požiada o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súčasťou ktorej budú

 • Rozhodnutie miestopríslušného samosprávneho kraja (umiestnenie v DSS) alebo miestopríslušnej obce (umiestnenie v ZPS) o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • Vyhlásenie o majetku

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Postupujeme v zmysle ustanovení § 74 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Kontakt

Adresa

Dom pokojnej staroby Cífer
Pavetitšova 17
919 43 Cífer

vedúca zariadenia

Ing. Soňa Sedláková
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk

sociálna pracovníčka

Mgr. Miriama Raková
+421 948 482 210
miriama.rakova@charitatt.sk