Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

O nás

Našim poslaním je poskytovať opatrovateľskú službu starým, chorým, nevládnym a opusteným ľuďom, ktorým ich stav bráni postarať sa o seba a túto starostlivosť nemôžu, resp. nechcú zabezpečiť príbuzní. Je poskytovaná priamo v domácnosti kvalifikovanými opatrovateľkami, v zmysle Zákona o sociálnych službách.

Čo ponúkame?

 • Pomoc pri zvládaní sebaobslužných úkonov, napr. pomoc pri hygiene, stravovaní, obliekaní
 • Pomoc v domácnosti
 • Nákup potravín
 • Donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie
 • Sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí
 • Dohľad

Ďalšie činnosti

Komu poskytujeme opatrovateľskú službu? 

Naše služby poskytujeme občanom na základe rozhodnutia mesta alebo obce o odkázanosti občana na opatrovateľskú službu. Poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť, ktorá nepresahuje tri hodiny denne. V súčasnosti Vám naše služby môžeme poskytnúť v Šali a v Trnave.

Zásady poskytovania opatrovateľskej služby

 • Vychádzame z kresťanských zásad a etických noriem
 • Rešpektujeme práva, dôstojnosť a súkromie klienta
 • Uplatňujeme nestranný a individuálny prístup ku každému klientovi

Charitatívna služba v rodinách Trnava (ChSvR)

Postup v prípade Vášho záujmu o opatrovateľskú službu

Žiadateľ z Trnavy

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Priloží k žiadosti lekársky nález ošetrujúceho lekára
 3. Vyplnené písomné materiály odovzdá v Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti po obdržaní a zaevidovaní uvedených dokladov:

 1. Vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok
 2. Poskytne žiadosť a lekársky nález posudkovému lekárovi na spracovanie lekárskeho posudku
 3. Vypracuje posudok o odkázanosti
 4. Vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ po obdržaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,  požiada Charitatívnu službu v rodinách Trnava o uzatvorenie zmluvy a k žiadosti priloží:

 1. rozhodnutie o dôchodku žiadateľa, alebo príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 2. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (čestné vyhlásenie)
 3. iné doklady podľa potreby

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Kontakt

Adresa

ChSvR Trnava
Hlavná 43
917 01 Trnava

vedúca CHSvR  Trnava

Mgr. Adriana Krajčovičová
telefón: +421 33 55 11 396
mobil: +421 948 362 875
e-mail: chsvr@charitatt.sk

Komu poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť?

Občanom mesta Trnava, na základe Rozhodnutia mesta o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Cenník

Hodina služby
klient s rozhodnutím o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 2,00 €
ostatní klienti 3,55 €
Donáška jedla do domu 1,00 €
Opatrovateľská služba cez NP POS pre klientov s rozhodnutím príslušnej obce o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby 1,20 €

Cenník bol schválený Radou Trnavskej arcidiecéznej charity dňa 29.1.2016 a nadobúda účinnosť dňom 1.2.2016.

Charitatívna služba v rodinách Šaľa (ChSvR)

Postup v prípade Vášho záujmu o opatrovateľskú službu

Žiadateľ zo Šale

 1. Vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Priloží k žiadosti lekársky nález ošetrujúceho lekára
 3. Vyplnené písomné materiály odovzdá na Referát sociálnych vecí Mestského úradu v Šali

Referát sociálnych vecí Mestského úradu v Šali:

 1. Vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok
 2. Poskytne žiadosť a lekársky nález posudkovému lekárovi na spracovanie lekárskeho posudku
 3. Vypracuje posudok o odkázanosti
 4. Vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ po obdržaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, požiada Charitatívnu službu v rodinách Šaľa o uzatvorenie zmluvy a k žiadosti priloží:

 1. rozhodnutie o dôchodku žiadateľa, alebo príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 2. doklady o majetkových pomeroch žiadateľa (čestné vyhlásenie)
 3. iné doklady podľa potreby

Trnavská arcidiecézna charita uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Kontakt

Adresa

ChSvR Šaľa
P. Pazmáňa 51/19
927 00 Šaľa

vedúca CHSvR Šaľa

Jana Potúčková
mobil: +421 910 136 907
e-mail: jana.potuckova@charitatt.sk

Komu poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť?

Občanom mesta Šaľa, na základe Rozhodnutia mesta o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Cenník opatrovateľských služieb

Počet hodín mesačne Cena za hodinu služby
do 4 hodín mesačne 2,32 €
do 8 hodín mesačne 2,00 €
nad 8 hodín mesačne závisí od príjmu klienta podľa cenníka uvedeného nižšie
Príjem klienta Cena za hodinu služby
do 199,16 € 0,66 €
od 199,19 € do 215,76 0,82 €
od 215,79 € do 232,35 € 0,99 €
od 232,39 € do 248,95 € 1,16 €
od 248,98 € do 265,55 € 1,32 €
od 265,55 € do 282,15 € 1,49 €
od 282,18 € do 298,75 € 1,65 €
od 298,77 € do 315,34 € 1,82 €
nad 315,34 € 1,99 €

Cenník je platný od 01. 05.2014